PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

PUTKIREMONTTI -blogi taloyhtiöstä

2011/05/23

Taloyhtiön hallinto ei noudata lakia

Yhtiökokouksessa arvioidaan, onko hallitus tilikaudella menetellyt sillä tavalla moitittavasti tai vähintään moitteen epäilyn herättävästi, ettei hallitukselle katsota voitavan myöntää vastuuvapautta yhtiöön nähden. Minä en ole antanut vastuuvapautta hallitukselle ja isännöitsijälle, koska taloyhtiön johto ei noudata lakia. Taloyhtiön johto rikkoo mm. seuraavia asunto-osakeyhtiölain pykäliä. (pykälät ovat vanhasta laista ennen vuotta 2010, mutta tuskin muuttuneet)

1. Johdolla on tiedonantovelvollisuus
37 § mukaan yhtiön johdolla on tiedonantovelvollisuus
Hallituksen ja isännöitsijän tulee osakkeenomistajan pyynnöstä antaa yhtiökokouksessa tarkempia tietoja sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön tilinpäätöksen, taloudellisen aseman tai muun kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.
Jos osakkeenomistajan kysymykseen voidaan vastata vain sellaisten tietojen perusteella, jotka eivät ole kokouksessa käytettävissä, siihen saadaan vastata kirjallisesti kahden viikon kuluessa. Vastaus on lähetettävä kysymyksen tehneelle osakkeenomistajalle ja pyynnöstä esitettävä muille osakkeenomistajille.

Putkiremontista ei saanut sen valmistumisen jälkeen puhua yhtiökokouksessa!! Puheenjohtajan selitti asiaa myöhemmin:
- Siitä ei saanut puhua, kun aihetta ei oltu merkitty esityslistaan. Ja sitä ei merkitty siksi, kun siitä ei enää saanut äänestää!?
Nerokasta, kukahan sen päätti? Naapuritalossa on toimittu samoin, siellä on sama isännöitsijä!

Kysymyksiini hallitukselle yhtiökokouksen jälkeen ei vastattu. Kirjesalaisuutta rikottiin antamalla hallitukselle osoittamani kirje eteenpäin ilman lupaani. Asuntoani koskevia asiakirjoja tai pyytämiäni pöytäkirjojen otteita ei ole annettu. Remonttiin liittyviä työselosteita väitetään salaisiksi. Remontin lopullista hintaa kysyttäessä isännöitsijä lähettää hankesuunnitelmalaskelman. Mitään tietoja ei anneta, eikä asioita käsitellä edes pyynnöstä yhtiökokouksissa.

2. Ylin päätösvalta on osakkailla yhtiökokouksessa
Taloyhtiön hallitus ei noudata yhtiökokouksen päätöksiä ja toimii itse kaikessa päättäjän roolissa. Hallinto estää osakkaiden puheoikeuden ja arvostelee äänestyspäätöksiä kokousta johtaessaan. Talon yhtiökokoukset ovat vain esitys ja vallan osoitus hallitukselta ja sen hoviväeltä.

23 § mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.
Yhtiökokouksessa päätettiin putkiremontin jälkeen, että ylimääräisten rahojen käyttöä varten hallitus teettää kuntoarvion ja sen jälkeen valitsee tehtäväksi remontin, jonka kokee tärkeäksi. Hallitus ei tehnyt kuntoarviota, vaan valitsi rappukäytävien maalaamisen ja järjesti sitä varten ylimääräisen yhtiökokouksen. Kuntoarvio tehtiin vasta sen jälkeen.

Yhtiökokouksessa päätettiin puolueettoman tarkastajan palkkaamisesta takuutarkastukseen. Hallitus palkkasi tarkastajan, joka kokouksessa mainittiin puolueellisena.

Puheenjohtajan ja sihteerin roolit ovat sekaisin, ja puhetta johtaa usein sihteeri joka jakaa mielipiteitään. Kun sanoin, etten anna vastuuvapautta, koska hallitus ei noudata lakeja, vastasi isännöitsijä, ettei hänen mielestään! Tarkensi vielä nauraen, että pitääkö se merkitä pöytäkirjaan? Tosiasiassa he eivät vastuuvapaudesta päätettäessä saisi olla kokousta vetämässä ja puheenjohtajan tulisi tarkentaa ääneen kokouksessa tehdyt päätökset.

Hallitus päättää itse jatkavansa hallituksen jäseninä. Kannatusäänestystä tai hallituksen arvostelua ei sallita. Jos joku haluaa erota, paikka vapautuu. Itse halusin pari vuotta sitten hallitukseen, mutta talon etuoikeutetut olivat valinneet oman ehdokkaansa, ja valinta oli päätetty jo ennen kokousta. 

Kun puheenjohtaja sanoi eroavansa, hallituksen matriarkka sanoi, älä jätä meitä, me emme tule toimeen ilman sinua! Hän perui päätöksensä!

3. Osakkaiden ehdottamien asioiden käsittely
31 § Asian saattaminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Olen ehdottanut kevään varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle käsittelyä hallituksen toimien lainmukaisuudesta ja remontin sopimusten noudattamisesta, mutta asia käännettiin yllättäen asuntoni tarkastusasiaksi. Laitoin kirjeen asiasta edellisvuoden marraskuussa.

Kun taloyhtiön osakkaalle sanottiin, että hän voi ottaa erään tietyn korjausasian esille kokouksessa, hänelle puheenjohtaja vastasi heti, ettei sitä korjata. Asiasta ei puhuttu osakkaiden kesken. Yhtiökokouksessa ei hallitus päätä.

Isännöitsijä väitti minun vaatineen ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä asuntoni tarkastamiseksi!? Sitä ei lain mukaan yksittäinen osakkeenomistaja voi pyytää, vaan

30 § Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

4. Erityisesti hallinto rikkoo osakkaiden yhdenvertaisuussääntöä
Kaikille osakkeenomistajille on taattava samanarvoinen remontti ja kohdeltava samanarvoisesti.
46 § Yleislauseke kielletyistä yhtiökokouksen päätöksistä
Kokouspäätöksiä tehdessä on muistettava erityisesti yhdenvertaisuusperiaate. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yhtiön etu on keskeinen päätöksiä tehtäessä, ei yksittäistä osakkeenomistajaa saa kohdella epäoikeudenmukaisesti.

60 § Kielletyt toimenpiteet
Hallituksen jäsen, isännöitsijä tai muu 59 §:ssä tarkoitettu yhtiön edustaja ei saa ryhtyä sellaiseen oikeustoimeen tai muuhun toimenpiteeseen, joka on omansa tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai osakkeenomistajan kustannuksella.

5. Hallituksen ja isännöitsijän velvoitteet
54 § Hallituksen ja isännöitsijän toimivalta
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Jos yhtiöllä on isännöitsijä, hänen on huolehdittava yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia taikka jotka vaikuttavat olennaisesti asumiseen tai asumiskustannuksiin, hallitus tai isännöitsijä saa ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, paitsi milloin yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa.
Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Isännöitsijän on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Milloin poliisilta voi pyytää apua asuntoon pääsyyn?
Minua uhkailtiin poliisin virka-avulla, kun minulle ei sopinut tarkastusaika, jota minulle esitettiin. Ehdotin tarkastusta parin päivän kuluttua tapahtuvan yhtiökokouksen jälkeen, jossa asiaa voitaisiin käsitellä sitä ennen. Näin sanoo laki:

79 § Pääsy huoneistoon
Yhtiön hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä sekä hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla on oikeus päästä huoneistoon, kun se on tarpeellista huoneiston hoitoa tai yhtiön suorittamaa korjaustyötä varten. Käynti huoneistossa on järjestettävä osakkeenomistajalle ja huoneiston haltijalle sopivana aikana, jollei työn kiireellisyys tai laatu sitä estä. Jos pääsy kielletään, on hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä oikeus saada poliisilta virka-apua.

Remontin jälkitarkastus tuskin on kiireellinen. Jos osakas pyytää kokousaiheeksi lain noudattamisen taloyhtiössä, tuskin sekään. Silloin kun taloyhtiön johto haluaa vaientaa osakkaan, ettei tieto remonttiongelmista tai lain noudattamisasioista leviä taloyhtiön muiden osakkaiden tietoon, pyydetään asiantuntijalta sopiva raportti.
Raportti piti saada ennen kokousta, ettei tilaisuudesta tule farssia ja poliisilla uhkailua käytettiin siksi. Lisäksi piti saada ”asialle suosiollinen” tarkastaja, ja siksi ei hallitus noudattanut päätöstä puolueettoman tarkastajan käytöstä. Eihän taloyhtiön osakkaiden saa antaa päättää remonttiasioista, se kuuluu "alan asiantuntijoille". 

Ei kommentteja: